1991 - ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРИГАДИРА ЖЕРАРА -

Алма-Ата: Казахстан, МГП "Эдо"

 (Библиотека авантюрного романа), 156(4) стр.

(т. 100 000) (ISBN 5-615-01043-6)

(подп. в печ. 15.04.1991)

(мягкая обл., ф-т )